ประมวลภาพข่าว

01 18 November 2010   [8 pictures]
ภาพ การประดิษฐานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
02 24 November 2010   [8 pictures]
ในวันฉลองพระชนมายุ ๘๕ พรรษา วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เสด็จออกทรงรับกระเช้าผลไม้พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ และท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา เชิญมาทูลเกล้าฯ ถวาย ในบ่ายวันเดียวกัน เสด็จออกทรงรับดอกไม้พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญมาทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมทั้งทรงรับดอกไม้ที่ผู้แทนพระองค์ของพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์พระองค์ต่างๆ เชิญมาทูลเกล้าฯ ถวายด้วยจากนั้นเสด็จออกให้ ข้าราชบริพารผู้แทนองค์กร และบุคคลทั่วไปเฝ้าถวายชัยมงคล ณ ชาลาหน้าพระตำหนักเมื่อเสด็จลง วงปี่สก๊อตของวชิราวุธวิทยาลัยนำมหาดเล็กเชิญเค้กวันประสูติ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ผู้มาเฝ้าทั้งหมดร้องเพลง Happy Birthday ถวายพระพร จากนั้นทรงดับเทียน ทรงพระกรุณาโปรดให้แบ่งเค้กพระราชทานแก่ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ ผู้แทนองค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไป แล้วเสด็จขึ้น
03 26 November 2010   [8 pictures]
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ ยุคล บุญจิตราดุลย์ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
04 24 December 2010   [8 pictures]
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พันเอก สุรัตน์ ผ่านไกล ราชองครักษ์เวร นำพันเอก องอาจ สุขมณี เข้าเฝ้าถวายตัวปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดให้พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานสำหรับนำไปจัดแสดงที่ห้องแสดงนิทรรศการพระบรมราชะ ประทรรศนีย์ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิพระราชวังพญาไทนำนางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ เฝ้าถวายเงินสำหรับปรับปรุงสวนโรมัน ภายในบริเวณพระราชวังพญาไท แล้ว ประทับทอดพระเนตรการขับร้องประสานเสียงของนักเรียนสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ เนื่องใน เทศกาลคริสต์มาส แล้วเสด็จขึ้นตามพระอัธยาศัย
05 08 January 2011   [7 pictures]
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เสด็จออก ณ ท้องพระโรงวังรื่นฤดี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก อัมพร พวงสงวนวงศ์ ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ เมื่อเกษียนอายุราชการแล้วได้รับพระราชทานพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ และกรมราชองครักษ์ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ต่อไป เฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายยศชั้นนายพลเอกจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้นางพิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์ ทายาทนายเพทา อมาตยกุล นำนางสาวพิมรา ธรรมารักษ์ บุตรสาว และนายศิระ ศรีสุกใส คู่สมรสเข้าเฝ้ารับพระราชทานน้ำสังข์สมรส แล้วเสด็จขึ้นตามพระอัธยาศัย
08 April 2012   [16 pictures]
ประมวลภาพ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
09 April 2012   [74 pictures]
ประมวลภาพ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
10 April 2012   [57 pictures]
ประมวลภาพ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
11 April 2012   [18 pictures]
ประมวลภาพ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
11 October 2014   [12 pictures]
ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระนางสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พระวิหารหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
12 April 2012   [31 pictures]
ประมวลภาพ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
12 December 2012   [20 pictures]
ประมวลภาพ วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบรรจุพระสรีรังคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีและ ทรงยกฉัตรไปกางกั้นถวายพระพุทธรูปปางประสูติ ณ วัดปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
13 December 2012   [20 pictures]
ประมวลภาพ วันพฤหัสที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงลอยพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
19 February 2015   [27 pictures]
ประมวลภาพ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา พร้อมด้วยพระประยูรญาติ และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประกอบพิธี สังเวยสมเด็จพระบรมราชบุรพการี ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสังเวยพระบุรพการี ฝ่ายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ตามธรรมเนียมซึ่งสมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ซึ่งทรง ถือปฏิบัติมานับตั้งแต่เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยตามพระดำริของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เพื่อแสดงออกถึง พระกตัญญุตาธรรมซึ่งเป็นพระคุณธรรมข้อสำคัญที่ทั้งสองพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาเสมอ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท้องพระโรง สำหรับสังเวยสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทางพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่วนห้องเสวย สำหรับสังเวยพระบุพการี ทางพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
2-3 August 2011   [25 pictures]
ภาพ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
24 November 2012   [19 pictures]
ประมวลภาพ วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พระอนุวงศ์ พร้อมด้วยคณะ ข้าราชบริพารทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
24 November 2014   [28 pictures]
ประมวลภาพ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๘๙ วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘
25 November 2012   [10 pictures]
ประมวลภาพ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ พิธีวางพวงมาลา หน้าพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ถนนพระราม ๔
25 November 2014   [11 pictures]
ประมวลภาพ มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และบริษัท พัณณวัทน์ จำกัด วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
26 November 2012   [10 pictures]
ประมวลภาพ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ พิธีบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่ ๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
26 November 2014   [16 pictures]
ประมวลภาพ วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พระอนุวงศ์ พร้อมด้วยทายาทข้าทูลละอองธุรีพระบาทในรัชกาลที่ ๖ และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโสภาพัณณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรคต เป็นปีที่ ๘๙ วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
27 July 2015   [49 pictures]
ประมวลภาพ ภาพกิจกรรมในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ ๔ ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘