เชิญฟังบทเพลง
- ดวงแก้วจากฟ้า
- ดวงแก้วจากฟ้า (backing Track)
- ดวงแก้วจากฟ้า (บรรเลง)
 

-----------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงลอยพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมวลภาพ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบรรจุพระสรีรังคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดีและ ทรงยกฉัตรไปกางกั้นถวาย
พระพุทธรูปปางประสูติ ณ วัดปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
พิธีบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่ ๖
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ประมวลภาพ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
พิธีวางพวงมาลา หน้าพระราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ถนนพระราม ๔

ประมวลภาพ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พระอนุวงศ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร
ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ประมวลภาพ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------
พระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๘ - ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประมวลภาพ ๘ เมษายน ๒๕๕๕

ประมวลภาพ
๙ เมษายน ๒๕๕๕

ประมวลภาพ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

ประมวลภาพ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕

ประมวลภาพ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
-----------------------------------------------------------------------