นิวัตประเทศไทย
        เมื่อพระอนามัยของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ดีขึ้น และสภาวการณ์ในประเทศไทย
เป็นปกติสุขเรียบร้อย กอปรกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วระยะหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้า
สุวัทนา พระวรราชเทวี จึงมีพระดำริจะเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทย ดังนั้น ใน
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวร
ราชเทวี ได้เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อทรงเตรียมการที่จะเสด็จนิวัต
เป็นการถาวรในโอกาสต่อไป วันที่เสด็จกลับพระนคร เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ
เวลา ๐.๒๐ น. ณ ที่นั้น นายพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีและภริยา พลตรี หม่อมทวีวงศ์
ถวัลยศักดิ์ เลขาธิการพระราชวังตลอดจนข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เฝ้ารับเสด็จ
        ครั้นถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญ
พระกุศลถวายสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในอภิลักขิต
สมัยคล้ายวันสวรรคต โอกาสนั้นสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้พระราชทานเงินบำรุง
มหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดการบำเพ็ญกุศลถวายพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของทุกปีเป็นจำนวน
๒๐,๐๐๐ บาท และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประทานสมทบอีก ๒๐,๐๐๐
บาท นอกจากนี้ ยังโปรดให้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นบรรณาการแก่ผู้ร่วมในการบำเพ็ญ
พระกุศลด้วย ธรรมเนียมการพิมพ์หนังสือที่ระลึกเช่นนี้ได้โปรดให้ปฏิบัติเป็นประจำ
ทุกปี นับแต่คราวนั้นเป็นต้นมา
วังรื่นฤดี
        สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระชนนีเสด็จกลับไปยังประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อทรงขายตำหนัก ณ เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษและทรงย้ายสิ่งของต่างๆ กลับ
ประเทศไทย ทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
        เมื่อสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จกลับ
ประเทศไทยแล้ว และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี จึงทรงซื้อที่ดินในซอย
สันติสุข สุขุมวิท ๓๘ จากนายแมนฟุ้ง เนียวกุล จำนวน ๗ ไร่ และทรงซื้อที่ดินส่วนที่
เป็นแนวขนานปิดทางเข้าออกเพิ่มเติมจากนายเอ อี นานาด้วย
        สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระชนนีได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ ตำหนัก
แห่งใหม่นี้แล้ว จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท สี่พระยาวัตถุโบราณ จำกัด มี
พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์เป็นสถาปนิก ตำหนักแห่งนี้มีนามตามตำหนักที่ประทับเดิมว่า
“วังรื่นฤดี” ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ ซอยสันติสุข สุขุมวิท ๓๘ กรุงเทพมหานคร